Menu

ALGEMENE VOORWAARDEN MAAKOTHEEK

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Maakotheek: Maakotheek, statutair gevestigd in Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 65763386.
 2. Opdrachtgever: Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt als opdrachtgever die partij welke vermeld wordt als geadresseerde op een prijsopgave, offerte en/of opdrachtbevestiging, diegene die als contractspartij genoemd wordt in een overeenkomst c.q. de partij waarmee Maakotheek anderszins een overeenkomst sluit.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Maakotheek en Opdrachtgever.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten (waaronder doch niet uitsluitend tot levering van zaken en het verrichten van diensten, onder andere bestaande uit verhuur en verkoop van apparatuur en ter beschikkingstelling van personeel), en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen partijen de onderhavige voorwaarden van toepassing.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Maakotheek eerst, indien zulks door Maakotheek schriftelijk worden bevestigd.
 3. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op welke grond dan ook onverbindend zijn of worden verklaard, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Maakotheek en Opdrachtgever zullen de bepalingen alsdan vervangen door nieuwe bepalingen die de strekking van de voorgaande bepalingen zoveel mogelijk nabijkomen.
 5. Slechts de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is authentiek en zal, in geval van inconsistentie met enige vertaling van deze algemene voorwaarden, prevaleren.
Artikel 3 – Aanbiedingen
 1. Alle aanbiedingen, prijsopgaven, offertes en andere uitingen van Maakotheek zijn vrijblijvend, tenzij hierin door Maakotheek uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Maakotheek is gerechtigd, indien na het uitbrengen van een prijsopgave en/of offerte uiteindelijk geen overeenkomst tot stand komt, alle kosten die zij heeft moeten maken in het kader van voornoemde offerte en/of prijsopgave in rekening te brengen aan de Opdrachtgever.
Artikel 4 – Overeenkomst
 1. Een overeenkomst tussen Maakotheek en Opdrachtgever komt tot stand na schriftelijke bevestiging door Maakotheek van de verstrekte opdracht, dan wel doordat Opdrachtgever de offerte van Maakotheek voor akkoord heeft ondertekend dan wel op het moment dat Maakotheek start met het uitvoeren van de verstrekte opdracht.
 2. Alle overige overeenkomsten en later gemaakte aanvullende afspraken zijn voor Maakotheek eerst bindend, indien en voor zover deze door Maakotheek schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bevestigd.
 3. (Mondelinge) Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten binden Maakotheek slechts voor zover deze schriftelijk worden bevestigd door personen die Maakotheek rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen.
 4. Maakotheek is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of ten dele uit te besteden aan derden, dan wel zich door derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te laten bijstaan.
Artikel 5 – Omvang van de activiteit c.q. Overeenkomst
 1. De inhoud van een met Maakotheek gesloten Overeenkomst is beperkt tot hetgeen schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. Alle kosten welke voortvloeien uit wijzigingen in de Overeenkomst, zijnde het gevolg van hetzij een aanvullende c.q. bijzondere opdracht door de Opdrachtgever, hetzij een omstandigheid waarin de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens niet overeenstemmen met een eerdere opgave, worden afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Maakotheek behoudt zich het recht voor om meer- en minderwerk te verrekenen met het door Opdrachtgever verschuldigde eind- of termijnbedrag.
Artikel 6 – Leveringstermijnen
 1. Alle door Maakotheek genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten en kunnen vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Maakotheek bekend waren. Maakotheek spant zich naar behoren in er zorg voor te dragen dat de door haar te leveren zaken en diensten op het overeengekomen tijdstip worden geleverd.
 2. Alle overeengekomen termijnen gaan pas in op het moment dat alle noodzakelijke gegevens aan Maakotheek zijn verstrekt.
 3. De enkele overschrijding van een overeengekomen (leverings)termijn brengt Maakotheek niet in verzuim. Maakotheek komt in alle gevallen – derhalve ook indien partijen een fatale termijn zijn overeengekomen – wegens termijnoverschrijding eerst in verzuim nadat Opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 4. Indien overschrijding van een termijn dreigt zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden.
 5. Overschrijding van enige overeengekomen termijn door Maakotheek ontslaat de Opdrachtgever geenszins van diens verplichtingen welke voortvloeien uit de met Maakotheek gesloten Overeenkomst.
 6. Levering in gedeelten is Maakotheek immer toegestaan.
 7. Door Maakotheek gemaakte extra kosten, in verband met door Opdrachtgever gewenste spoedlevering(en) en/of oplevering eerder dan bij Overeenkomst voorzien, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
Artikel 7 – Verzending
 1. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken of gegevens die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over vanaf het moment waarop de goederen het bedrijf van Maakotheek verlaten.
 2. De kosten van verzending komen voor rekening van Maakotheek, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 8 – Reclame
 1. Eventuele reclames met betrekking tot door Maakotheek geleverde goederen, verrichte werkzaamheden en/of opgestelde factuurbedragen dienen binnen 10 dagen na respectievelijk levering van de goederen, beëindiging van de werkzaamheden en/of verzending van de factuur middels een aangetekend schrijven bij Maakotheek te worden ingediend onder opgave van relevante feiten en omstandigheden, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever ter zake geen rechten zal kunnen doen gelden.
 2. Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot de kwaliteit van door Maakotheek geleverde zaken of verrichte werkzaamheden door Maakotheek juist wordt bevonden, staat het aan Maakotheek vrij om bij schade aan zaken – enkel na teruggave van de gebrekkige zaken – naar eigen keuze ofwel de tegenwaarde te vergoeden, ofwel – indien de zaken ondanks het gebrek voor het in de Overeenkomst voorziene gebruik niet onbruikbaar zijn geworden – de minderwaarde te vergoeden, dan wel verbeteringswerkzaamheden uit te voeren. Opdrachtgever heeft geen recht op (verdere) schadevergoeding, vervolgschade daaronder begrepen. Mocht nakoming door Maakotheek niet mogelijk zijn, dan is Maakotheek niet aansprakelijk dan tot ten hoogste een bedrag gelijk aan de waarde van het geleverde.
 3. Zaken welke bij Maakotheek worden afgehaald worden geacht door of namens de Opdrachtgever te zijn gecontroleerd en aanvaard. Latere reclames te dier zake zullen niet in behandeling worden genomen. De Opdrachtgever kan ter zake geen recht tot schadevergoeding of vervanging geldend maken.
 4. Verbruikte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard door Opdrachtgever. Deze kan dan ook ter zake geen rechten meer geldend maken.
 5. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van een met Maakotheek gesloten Overeenkomst op te schorten op grond van een door hem ingediende reclame.
 6. Met betrekking tot gehuurde apparatuur dient een klacht onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan van de klacht, aan Maakotheek te worden gemeld. Latere reclames te dier zake zullen niet in behandeling worden genomen. De Opdrachtgever kan ter zake geen recht tot schadevergoeding of vervanging geldend maken.
Artikel 9 – Prijzen
 1. Alle door Maakotheek in de offerte opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de Overeenkomst van toepassing zijn de prijsbepalende factoren. De in de offerte opgegeven prijzen zijn in Euro.
 2. Alle door Maakotheek gehanteerde prijzen zijn, voor zover niet anders is overeengekomen, netto prijzen. Deze zijn exclusief: BTW-heffing en/of andere lasten, al dan niet van overheidswege.
 3. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de prijzen en voorwaarden welke gelden op de dag van het aangaan van de Overeenkomst van toepassing. Indien externe of niet voorzienbare omstandigheden, al dan niet van overheidswege, dat noodzakelijk maken is Maakotheek gerechtigd haar prijzen voor de te verrichten werkzaamheden en te leveren hoeveelheden te herzien, ook indien reeds een gedeelte van de Overeenkomst door Maakotheek is uitgevoerd. Een verhoging als in dit artikel omschreven geeft de Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, noch het recht op enigerlei schadevergoeding.
Artikel 10 – Betaling
 1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding dient betaling te geschieden overeenkomstig door Maakotheek bij offerte, opdrachtbevestiging, Overeenkomst of anderszins vastgelegde (betalings-)voorwaarden, onverminderd de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
 2. Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, ontvangt de Opdrachtgever van Maakotheek een betalingsschema. Voor elke verschuldigde betaling ontvangt de Opdrachtgever een aparte factuur waarvan de betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn door Maakotheek is ontvangen, is Opdrachtgever aan Maakotheek wettelijke rente verschuldigd, te berekenen vanaf de dag van overschrijding van de betalingstermijn.
 4. Opdrachtgever is voorts gehouden alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te voldoen aan Maakotheek die Maakotheek redelijkerwijs heeft moeten maken door of vanwege niet- of niet-volledige betaling door Opdrachtgever aan Maakotheek.
 5. In gevallen waarin Maakotheek optreedt als verhuurster wordt door Opdrachtgever de huurprijs vooraf voldaan. Tevens is Maakotheek gerechtigd van Opdrachtgever een waarborgsom te verlangen, strekkende tot verhaal van kosten en schade aan apparatuur of transportmiddelen. Bij uitblijven van voornoemde schade zal de waarborgsom aan het einde van de huurovereenkomst in haar geheel door Maakotheek aan Opdrachtgever worden gerestitueerd.
 6. Alle (deel)betalingen door of zijdens Opdrachtgever gedaan zullen in mindering strekken op de oudste openstaande factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 11 – Overmacht
 1. Maakotheek is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet-voorzien, waarop Maakotheek geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Maakotheek (tijdelijk) niet in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder begrepen werkstakingen en andere acties van personeel van Maakotheek en/of haar toeleveranciers, ziekte van werknemers of door Maakotheek ingeschakeld personeel, storing in de apparatuur van Maakotheek, transportmoeilijkheden, een falende internetverbinding van de opdrachtgever en andere stagnatie in de normale gang van haar onderneming. De verplichtingen van Maakotheek worden opgeschort tot het moment waarop Maakotheek alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Maakotheek in verzuim raakt ten aanzien van nakoming van die verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
 2. Indien ten gevolge van overmacht de nakoming van de Overeenkomst door Maakotheek met meer dan 2 maanden vertraagd wordt, zijn zowel de Opdrachtgever als Maakotheek bevoegd de Overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Maakotheek recht op vergoeding van reeds door haar gemaakte kosten.
Artikel 12 – Software; Eigendom en Eigendomsvoorbehoud
 1. Maakotheek zal Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht verlenen met betrekking tot eventuele software die al dan niet is geïncorporeerd in geleverde hardware voor de duur en voor de hardware waarin de software is geïncorporeerd dan wel geleverd.
 2. Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is Opdrachtgever niet gerechtigd de software te kopiëren, te onderwerpen aan reverse-engineering, te wijzigen of door te ontwikkelen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever slechts gerechtigd tot eigen gebruik van software en is hij onbevoegd deze te vervreemden of onder welke titel dan ook aan derden af te staan of in gebruik te geven.
 3. Maakotheek dan wel haar licentiegever(s) blijft eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten ter zake de software. Opdrachtgever verkrijgt enkel een gebruiksrecht. Opdrachtgever zal enkel een exemplaar van software in object code ontvangen.
 4. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden over risico’s ter zake geleverde goederen en het overgaan daarvan op de Opdrachtgever is bepaald, blijven geleverde goederen in eigendom van Maakotheek totdat Opdrachtgever het volledige bedrag van de koopsom met eventuele bijkomende rente en kosten heeft voldaan of daarvoor ter voorafgaande goedkeuring van Maakotheek zekerheid heeft gesteld en Opdrachtgever alle overige verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst is nagekomen.
 5. Indien bij Maakotheek gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever, is Maakotheek bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst uit te stellen totdat de Opdrachtgever zekerheid voor betaling heeft verschaft. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Maakotheek ten gevolge van deze vertraagde aflevering geleden schade. Opdrachtgever is niet bevoegd over de goederen op enigerlei wijze te beschikken voordat volledige betaling als hiervoor bedoeld aan Maakotheek heeft plaatsgevonden. De goederen mogen derhalve in geen geval worden vervreemd noch worden beleend, in pand worden gegeven of op welke wijze dan ook of onder welke titel dan ook uit het bedrijf c.q. uit de macht van Opdrachtgever worden gebracht totdat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen tegenover Maakotheek heeft voldaan.
 6. Indien de Opdrachtgever niet nauwkeurig mocht hebben voldaan aan enigerlei verplichtingen jegens Maakotheek en voorts in geval van ontbinding der Overeenkomst uit welke hoofde dan ook, is Maakotheek gerechtigd alle goederen, waarop het voorgaande eigendomsvoorbehoud rust zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen alsmede deze goederen, indien deze aan een ander goed zijn bevestigd, op eerste vordering te demonteren en terug te nemen terwijl de Opdrachtgever verplicht zal zijn de goederen op eerste aanmaning franco aan Maakotheek te retourneren, een en ander onverminderd het recht van Maakotheek op volledige schadevergoeding.
 7. Ingeval van verhuur van apparatuur en overige goederen is Opdrachtgever in zijn hoedanigheid van huurder gehouden het gehuurde Overeenkomstig een normale bedrijfsvoering en gebruikelijke bestemming te gebruiken. Voorts is het Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de gehuurde apparatuur c.q. overige goederen in enigerlei vorm tot zekerheid over te dragen, te vervreemden of op welke wijze dan ook buiten het bedrijf c.q. de macht van de Opdrachtgever te brengen.
Artikel 13 – Geheimhoudingsplicht
 1. Het is Opdrachtgever verboden om gedurende het bestaan van een met Maakotheek gesloten Overeenkomst alsmede na beëindiging daarvan op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect in welke vorm dan ook, enige mededeling te doen omtrent bedrijfsvoering of relaties van Maakotheek, dan wel door Maakotheek gebruikte specifieke kennis bij haar producten.
 2. Bij overtreding door Opdrachtgever van enige in dit artikel genoemde verplichting onze Opdrachtgever is deze een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete aan Maakotheek (of haar relaties) verschuldigd ad € 5.000,– per overtreding en ad € 500,– per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Maakotheek of haar relaties tot het vorderen van vergoeding van alle ter zake geleden schade en overige rechten die zij ter zake mocht(en) hebben.
Artikel 14 – Garanties en aansprakelijkheid
 1. Maakotheek tracht op grond van de haar ter beschikking staande gegevens de Opdrachtgever zo goed mogelijk voor te lichten omtrent haar producten en diensten. Het verstrekken van mededelingen omtrent de eigenschappen of technische gegevens van een product brengt niet met zich mee, dat Maakotheek enigerlei garantie omtrent het product afgeeft. Er is uitsluitend sprake van een garantie c.q. een garantietermijn indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. Een door Maakotheek verstrekte garantie blijft beperkt tot herstel of vervanging van de geleverde zaken dan wel verbetering van de verrichte werkzaamheden, één en ander ter keuze van Maakotheek.
 3. Ten aanzien van koop van producten geldt dat Maakotheek uitsluitend dezelfde garantie verstrekt als de fabrikant en slechts indien en voor zover de fabrikant vrijwillig bereid is aan Maakotheek te vergoeden hetgeen zij ingevolge de garantiebepalingen van de fabrikant claimt. Maakotheek heeft het recht een eventuele schadeclaim op de fabrikant aan haar Opdrachtgever over te dragen. Deze is dan gehouden aan zodanige overdracht zijn medewerking te verlenen.
 4. Van een eventueel door Maakotheek afgegeven garantie is uitgesloten: gebreken of schade te wijten aan normale slijtage, oneigenlijk gebruik c.q. gebruik waarvoor de goederen niet geschikt zijn ofwel gebruik buiten de normale bedrijfsdoeleinden en omstandigheden van de Opdrachtgever, bedieningsfouten of ingrepen van derden, die zonder uitdrukkelijke toestemming van Maakotheek werden uitgevoerd. Voorts vervalt de garantie indien zonder medeweten van Maakotheek door derde(n) zaken zijn geleverd of reparaties zijn uitgevoerd in verband met een door Maakotheek gedane (hernieuwde) levering, alsmede met door Maakotheek verrichte herstel en/of verbeteringswerkzaamheden, ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.
 5. Ten aanzien van de geschiktheid van haar producten voor de door de Opdrachtgever vooropgestelde doeleinden verstrekt Maakotheek geen garantie. Evenmin is zij ter zake aansprakelijk, tenzij voornoemde geschiktheid door Maakotheek vooraf uitdrukkelijk is bevestigd. Opdrachtgever is verplicht de geschiktheid van de zaken voor zijn specifieke doeleinden zelf te onderzoeken. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade welke mocht ontstaan bij of ten gevolge van het gebruik van de goederen wordt uitgesloten.
 6. In geval van een aan Maakotheek toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is Maakotheek aansprakelijk voor herstel, vervanging van geleverde goederen c.q. prestaties dan wel voor vergoeding van de achtergebleven prestaties tot een maximum van het overeengekomen bedrag voor uitvoering van de Overeenkomst.
 7. Iedere verdere aansprakelijkheid of enige andere vorm van schadevergoeding is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, vervolgschade of schade wegens gederfde winst en/of omzet. Maakotheek is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens of wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van ondeugdelijke medewerking, informatie van materialen door de Opdrachtgever en schade wegens door Maakotheek gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van enige schriftelijke Overeenkomst vormt.
 8. Maakotheek aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor kosten, schade en interesten die ontstaan zijn als direct of indirect gevolg van:
  • overmacht, zoals eerder in deze voorwaarden omschreven;
  • handelen of nalaten zijdens de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Opdrachtgever te werk zijn gesteld, noch voor door of namens Opdrachtgever gegeven voorschriften noch voor enigerlei omstandigheid buiten wil of toedoen van Maakotheek waardoor de uitvoering van de Overeenkomst wordt belemmerd, vertraagd of anderszins verstoord.
 9. Maakotheek is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies van goederen van Opdrachtgever of derden die zij onder zich heeft.
 10. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect, veroorzaakt door Opdrachtgever die ontstaat aan Maakotheek of aan derden toebehorende zaken, die veroorzaakt is door Opdrachtgever, zijn personeel, of door derden ingehuurd door Opdrachtgever.
 11. De hiervoor genoemde beperkingen c.q. uitsluitingen gelden niet indien en voor zover sprake is van schade die is ontstaan ten gevolge van opzet of grove schuld van Maakotheek dan wel haar leidinggevend personeel.
 12. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de Opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Maakotheek heeft gemeld.
Artikel 15 – Intellectuele eigendomsrechten
 1. Maakotheek behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle door haar vervaardigde of verstrekte lesmateriaal, modellen, tekeningen, schetsen, software, producten, ontwerpen, beeldmateriaal, en overige resultaten van de Overeenkomst waarop intellectuele eigendomsrechten (kunnen) rusten. Vooropgesteld dat Opdrachtgever al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt Opdrachtgever slechts het niet-exclusieve recht tot gebruik van de versterkte materialen voor de doeleinden zoals bepaald in de Overeenkomst.
 2. Het is Opdrachtgever verboden door Maakotheek vervaardigde of verstrekte zaken zoals onder lid 1 omschreven – zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Maakotheek – te kopiëren, bewerken, aan derden ter inzage c.q. in gebruik te geven dan wel anders dan zoals bepaald in de Overeenkomst te gebruiken. Opdrachtgever is gerechtigd om lesmateriaal te gebruiken voor zover is voorzien in de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever buiten de Overeenkomt gebruik wenst te maken van het lesmateriaal, dan kan zij hierover in overleg treden met Maakotheek. Maakotheek is niet gehouden om in alle gevallen toestemming te verlenen voor hergebruik en kan daaraan voorts voorwaarden stellen, zoals in ieder geval betaling ter zake het hergebruik.
Artikel 16 – Ontbinding
 1. In geval Opdrachtgever niet, niet-tijdig of niet behoorlijk voldoen aan een van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, aanvraag daartoe, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, dan wel bij overname daarvan door derden, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. Maakotheek is alsdan gerechtigd de tussen haar en Opdrachtgever bestaande Overeenkomsten voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten alsmede van de Opdrachtgever onmiddellijke betaling te eisen voor de reeds verrichte werkzaamheden c.q. geleverde goederen alsmede vergoeding van schade, kosten en interesten, daaronder begrepen de door Maakotheek gederfde winst. Deze bepaling geldt onverminderd het recht van Maakotheek om haar eigendomsvoorbehoud te effectueren.
 2. Opdrachtgever machtigt Maakotheek onherroepelijk alle ruimten te betreden waarin zich enige aan haar in eigendom toebehorende goederen bevinden teneinde deze weer in haar bezit te stellen.
Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op alle voorwaarden, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Maakotheek en haar Opdrachtgevers is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen gerezen tussen Maakotheek en Opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam. Maakotheek behoudt zich het recht voor Opdrachtgever voor de rechter van zijn woonplaats te dagen.
VERHUUR EN TERBESCHIKKINGSTELLING
In aanvulling op hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald geldt voorts het volgende met betrekking tot verhuur en terbeschikkingstelling.

Artikel 18 – Aanvang en einde van de verhuur van apparatuur
 1. Verhuur van apparatuur en goederen (het “verhuurde”) wordt aangegaan per gespecificeerde huurperiode in hele dagen.
 2. Opdrachtgever zal het verhuurde bij ontvangst inspecteren en zich ervan vergewissen dat het verhuurde aan alle contractuele eisen voldoet. Klachten met betrekking tot het gehuurde die zien op een gebrek, verzuim of manco dat uit redelijke inspectie bij aflevering kan blijken, dienen schriftelijk en binnen 24 uur na aflevering bij Maakotheek te zijn ontvangen. Indien Maakotheek niet binnen deze termijn een klacht zoals hierboven beschreven heeft ontvangen, geldt dit als acceptatie van ontvangst in goede orde van het verhuurde.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat het verhuurde op de overeengekomen retourdatum en –tijd in dezelfde staat door Opdrachtgever tijdens kantooruren wordt afgeleverd op de door Maakotheek aangewezen plaats, dan wel in geval Maakotheek het transport verzorgt, dat het verhuurde in dezelfde staat op de door Maakotheek aangegeven ophaaldatum en -tijd aan Maakotheek wordt aangeboden.
 4. De levering en retournering van het verhuurde geschiedt volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Bij niet-tijdig retourneren van het verhuurde door de Opdrachtgever aan Maakotheek is de Opdrachtgever gehouden een meerprijs van 50% van de huurprijs per gehuurd goed per dag aan Maakotheek te voldoen, tenzij anders overeengekomen of indien schriftelijk overeenstemming met Maakotheek is bereikt op grond van lid 5 van dit artikel.
 6. Indien de Opdrachtgever een overschrijding van de overeengekomen huurtermijn voorziet dient hij Maakotheek hiervan onverwijld in kennis te stellen.
 7. Annulering van een opdracht dient schriftelijk te geschieden vóór aanvang van ingangsdatum.
  • Bij annulering tot 10 werkdagen voor ingangsdatum opdracht, is opdrachtgever 30% van het totaalbedrag aan Maakotheek verschuldigd.
  • Bij annulering in de periode 10 werkdagen tot 48 uur voor ingangsdatum, is opdrachtgever 50% van het totaalbedrag aan Maakotheek verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 48 uur voor ingangsdatum, is opdrachtgever het gehele totaalbedrag (100%) aan Maakotheek verschuldigd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen of er sprake is van overmacht zoals natuurrampen en overlijdensgevallen.
 8. De Opdrachtgever is gehouden alle beschadigingen en/of veranderingen aan het verhuurde onverwijld schriftelijk aan Maakotheek mede te delen. Het is Opdrachtgever te allen tijde verboden enige veranderingen en/of herstelwerkzaamheden aan het verhuurde uit te voeren.
 9. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan het verhuurde ontstaan ten tijde van gebruik of na afloop van de huurtermijn, indien deze schade veroorzaakt wordt door veranderingen of herstelwerkzaamheden aangebracht door Opdrachtgever of andere personen die door hem in de mogelijkheid gesteld zijn voornoemde veranderingen en/of herstelwerkzaamheden uit te voeren.
 10. Vervangende apparatuur (op basis van nieuwe gelijkwaardige apparatuur) en de kosten van vervanging aan Maakotheek te voldoen. Indien het verhuurde niet onherstelbaar is beschadigd zal Opdrachtgever de kosten voor herstel van de schade voldoen tegen de in de markt geldende tarieven.
Artikel 19 – Gebruik
 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het verhuurde voor een ander doel of op een andere plaats te gebruiken dan de overeengekomen bestemming en plaats, aan derden te verhuren dan wel om niet in gebruik af te staan anders dan in de normale bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever, te kopiëren, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren of te vervreemden.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen voortvloeiend uit het verhuurcontract over te dragen aan derden.
 3. Opdrachtgever dient het verhuurde op zorgvuldige wijze en volgens voorschriften van Maakotheek te gebruiken.
 4. Maakotheek is te allen tijde gerechtigd het verhuurde te inspecteren en te onderhouden. Opdrachtgever is verplicht Maakotheek daartoe in de gelegenheid te stellen door haar tijdens kantooruren toegang tot het verhuurde te verschaffen, of buiten kantooruren indien nader overeengekomen.
 5. Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van normale slijtage, zulks ter beoordeling van Maakotheek, noodzakelijk worden, dient Opdrachtgever dit onverwijld aan Maakotheek te melden. Maakotheek voert de herstelwerkzaamheden zelf uit of laat deze voor zijn rekening door anderen uitvoeren. Opdrachtgever mag zelf geen herstelwerkzaamheden uitvoeren of laten uitvoeren. De kosten van herstelwerkzaamheden die door gedragingen van Opdrachtgever of van derden of ten gevolge van overmacht noodzakelijk worden, zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 6. In geval van vermissing of beschadiging van het verhuurde of indien derden rechten doen gelden op het verhuurde, daaronder begrepen het leggen van beslag, of indien op enigerlei andere wijze de eigendomsrechten van Maakotheek dreigen te worden geschaad, is Opdrachtgever verplicht Maakotheek onverwijld hiervan in kennis te stellen.
Artikel 20 – Verzekering
 1. Opdrachtgever is gehouden het verhuurde voor eigen rekening en risico te verzekeren.
Artikel 21 – Terbeschikkingstelling van personeel
 1. Het ter beschikking stellen van personeel wordt aangegaan per uur met een minimum van 2 uur per dag.
 2. Het ter beschikking stellen van personeel vangt aan op het moment dat een personeelslid van Maakotheek, dan wel een door Maakotheek ingehuurde derde begint met het verrichten van de werkzaamheden voor Opdrachtgever waarbij reistijd, voorbereidingstijd, nacontrole, inpak -en uitpaktijd wordt gezien als het verrichten van werkzaamheden.
 3. Opdrachtgever dient alle met Maakotheek overeengekomen uren voor personeel volgens de overeengekomen tarieven te vergoeden. Indien Opdrachtgever het ter beschikking gestelde personeel voor een langere periode dan afgesproken nodig heeft, dient Opdrachtgever deze uren volledig te vergoeden.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle wettelijke bepalingen betreffende arbeidsomstandigheden en arbeidstijden te allen tijde worden nageleefd en vrijwaart Maakotheek voor alle vorderingen van derden ter zake.
 5. Opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijkheid voor iedere schade onder andere door verwonding of overlijden van het ter beschikking gestelde personeel indien dit is veroorzaakt tijdens de periode van terbeschikkingstelling of voortvloeit uit de terbeschikkingstelling.
 6. Opdrachtgever zal de noodzakelijke verzekeringen afsluiten met betrekking tot het door Maakotheek ter beschikking gestelde personeel.
 7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om, gedurende de looptijd van deze Overeenkomst (met inbegrip van elke verlenging daarvan), almede gedurende een periode van 1 jaar na einde van deze Overeenkomst of verlenging daarvan personeel van Maakotheek dat bij de uitvoering van de Opdracht betrokken is (geweest), in dienst te nemen of op enigerlei wijze bij de uitvoering van zijn werkzaamheden te betrekken. Bij overtreding is Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van eenmaal het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld) van het desbetreffende personeelslid zoals laatstelijk bij Maakotheek gold verschuldigd, onverminderd het recht van Maakotheek volledige schadevergoeding te vorderen, indien deze hoger is dan voormelde boete.
ONDERHOUD EN HERSTEL VAN APPARATUUR
In aanvulling op hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald geldt voorts het volgende met betrekking tot onderhoud en herstel van apparatuur.

Artikel 22 – Onderhoud en herstel van apparatuur
 1. De inhoud van de door Maakotheek te leveren onderhoudsdiensten en de eventueel bijbehorende serviceniveaus zullen in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden vastgelegd.
 2. Het onderhoud zal worden verricht tijdens de bij Maakotheek geldende werkdagen en –uren.
 3. Maakotheek behoudt zich het recht voor om haar onderhoud- en herstelwerkzaamheden op te schorten voor de tijd dat zich op de plaats van de opstelling van apparatuur omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van Maakotheek, risico’s ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van medewerkers van Maakotheek met zich meebrengen.
 4. Maakotheek draagt zorg voor het actueel houden van haar expertise omtrent de apparatuur.
 5. Vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel van Maakotheek noodzakelijk is om de storing te herstellen of voorkomen. De vervangen onderdelen worden c.q. blijven eigendom van Maakotheek.
Artikel 23 – Onderhoudsvoorwaarden
 1. Opdrachtgever zal, onmiddellijk na het optreden van een storing aan de apparatuur, Maakotheek daarvan in kennis stellen.
 2. Opdrachtgever is gehouden het personeel van Maakotheek, of een door haar aangewezen derde toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, alle noodzakelijke medewerking te verlenen en de apparatuur ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden aan Maakotheek ter beschikking te stellen.
 3. Opdrachtgever draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur gedurende de periode dat Maakotheek deze onder zich heeft voor onderhoud of herstelwerkzaamheden.
 4. Reparaties of vermeerdering van onderhoudstijd, door elke buiten de apparatuur gelegen oorzaak, waaronder door ondeskundig gebruik van (personeel van) Opdrachtgever, of derden, of door het niet in acht nemen van de gebruiksvoorwaarden van de apparatuur, komen voor rekening van Opdrachtgever.
Maakotheek

Rotterdam, december 2016